POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

(dalej jako: Polityka)

                                                                                                                                 § 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: „o.d.o.”) podanych przez osobę, której dane dotyczą jest Michał Płecha, ul. Sławin 37/1, 20-828 Lublin, NIP: 7171817272 , REGON: 384146281
 2. Strona – serwis internetowy Administratora, prowadzony pod adresem internetowym https://centrumds.pl/ oraz na jego podstronach.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony.
 4. Newsletter lub Usluga Newsletter – oznacza bezpłatną usługę, świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz oraz zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną. Pobieranie danych drogą powyższego formularza kontaktowego pozostaje w zgodzie z postanowieniami o Danych osobowych, zawartymi w §4 niniejszej Polityki.

                                                                                                                       § 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji możliwości przeglądania Strony.
 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację poniższych warunków Polityki.
 3. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

                                                                                                                 § 3 Informacja o plikach Cookies

 

 1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (dalej jako: Urządzenie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Strony system Strony wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden Plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
 3. Serwer Strony automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
 4. Użytkownik może zabronić odbierania Plików Cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację Plików Cookies, Strona nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 5. W celu skonfigurowania opcji swojego Urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie Plików Cookies oraz określenia zakresu zapisywanych Cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 6. Serwis informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Informacje na temat zarządzania Plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Opera
 1. W ramach Strony wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia;
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.
 1. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 2. Pliki Cookies zamieszczane w Urządzeniu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

                                                                                                                                  § 4 Dane osobowe

 1. Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 4. dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 9. kontaktu w sposób wybrany przez Użytkownika w ramach wysłanej wiadomości poprzez formularz kontaktowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 10. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym Cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 14. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 15. zarządzanie stroną — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 16. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
 17. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą Plików Cookies oraz danych logowania (patrz: 3 niniejszej Polityki).
 18. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 19. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 20. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 21. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 15.
 22. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 23. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 24. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 25. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 26. prawo do przenoszenia danych;
 27. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 28. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 29. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 30. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 31. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych, między innymi, następującym podmiotom (odbiorcy danych):
 32. PERSKIMEDIA Szymon Perski, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, NIP: 7632085454 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 33. com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579;
 34. Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics;
 35. Meta Platforms, Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Centrum Dietetyczno-Sportowe Michał Płecha, odpowiedzi na zapytania Użytkowników wysłane poprzez Messenger lub w wiadomości na fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a,
 36. Woo Commerce – w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia w sklepie internetowym, jest to wtyczka do platformy WordPress,
 37. zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej czy administracyjnej,
 38. księgowej – w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania danych klientów i pracowników widocznych na fakturach.
 39. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub w ramach usług których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, dostępną na ich stronach internetowych.
 40. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 41. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 42. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu, polegającym na lepszym spersonalizowaniu oferty do osób odwiedzających kanały komunikacji Administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającego wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 43. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, kategorii osób/podmiotów, którym dane będą mogły być przekazane oraz czasu ich przechowywania zostały ujęte w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w miejscach, w których Centrum Dietetyczno-Sportowe Michał Płecha pozyskuje dane osobowe.

                                                                                                                                 § 5 Komentarze

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników Strony oraz osoby wypowiadające się na platformie Facebook. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

                                                                                                                           § 6 Usługa Newsletter

 1. W celu korzystania z Usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2. Administrator świadczy Usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki dobrowolna, ale konieczna do korzystania z Usługi Newsletter.
 4. Zawarcie Umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy kontaktowych.
 5. W celu świadczenia Usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.
 6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
 7. wypełnienia formularza kontaktowego, potwierdzenie zapisu poprzez e-mail z linkiem aktywacyjnym (tzw. double opt-in),
 8. zaakceptowania niniejszej Polityki,
 9. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji Usługi Newslettera,
 10. wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana,
 11. wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana.
 12. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne (jeśli są wymagane w danym przypadku) do zawarcia Umowy Newsletter.
 13. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie Umowy Newsletter a Użytkownik zostanie usunięty z bazy kontaktów Administratora.
 14. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6 lit. a).
 15. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 16. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

                                                                                                                      § 7 Postanowienia końcowe

 1. W razie potrzeby kontaktu w zakresie postanowień niniejszej Polityki, należy kontaktować się drogą e-mail pod adresem: kontakt@centrumds.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, a każdego użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki. Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Shopping Cart
Scroll to Top